ธรรมทายาท

ไม่ฝึกตนจะเป็นยอดคนได้อย่างไร “ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล”

“ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล” คือ โครงการอบรมนักศึกษา ผู้มีจิตใจใฝ่รู้และรักการพัฒนาตนเอง

เปิดอบรม 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. ถึงวันที่ 6 พ.ค. 2561

รุ่นฤดูฝน ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. ถึงวันที่ 22 ก.ค. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-540-5642, 082-450-9820