ธรรมทายาทหญิง

ผู้หญิง 200% มากกว่าคำว่าสวย

“ธรรมทายาทหญิง” คือ ทายาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
ผู้ที่ผ่านบทฝึกตามหลักพุทธวิธี..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมะอัน ทรงคุณค่า ทั้งฝึกฝน อบรม ขัดเกลา ทางความคิด คำพูด การกระทำ ให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยหลักสูตรการอบรมเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ค้นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตเสริม Look ปลุกความมั่นใจกับ Course พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่า น่าแสวงหา ความอบอุ่น ไมตรีจิต สมาธิ(Meditation) สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้นยุค เก็บเกี่ยวประสบการณ์กำไรชีวิต มิตรภาพที่น่าประทับใจจากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย

เปิดอบรม 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นฤดูร้อน วันที่ 1 เมษายน - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รุ่นฤดูฝน วันที่ 4 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
ID Line: @Ldtp
โทร. 08-7506-3939, 09-0716-3241