โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7.1 ฤดูร้อน

กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ*คุณกำลังศึกษาอยู่ หรือ จบการศึกษาแล้ว
*กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษา จากสถาบัน (กรุณาเลือกจังหวัดก่อน แล้วเลือกชื่อสถาบัน)


ผู้ปกครองที่ทราบข่าวการมาอบรมในครั้งนี้

สถานะครอบครัว

ผู้ปกครองท่านใดบ้างที่ทราบว่าท่านมาอบรม

บิดา
มารดา
กิจกรรมที่เคยทำ

ท่านทราบข่าวโครงการเป็นครั้งแรกจากสื่อใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)


สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เลือกวันที่ต้องการสัมภาษณ์ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันสัมภาษณ์

1.สำเนาบัตรนักศึกษาหรือ หลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ